Investiční akademie – Individuální investování

INDIVIDUÁLNÍ INVESTOVÁNÍ

Individuální investování představuje činnost, při níž si investor sám určuje, s jakým aktivem, za jakou cenu a kdy bude daná investiční transakce (nákup či prodej daného aktiva) uskutečněna. Nic na tom nemění skutečnost, že malý investor nemá mnohdy možnost nakupovat nebo prodávat dané investiční aktivum přímo (nejčastěji se jedná o omezení ze strany organizátora trhu) a musí činnost realizovat prostřednictvím osob (obchodníků) oprávněných k takovému obchodování. I v tomto případě je však příkaz k nákupu či prodeji a jeho načasování odvislé pouze od rozhodnutí individuálního investora. Individuální investování proto vyžaduje specifické znalosti a určitou zkušenost.

 

Samostatnost v rozhodování je základní odlišností individuálního proti kolektivnímu investování. Při kolektivním investování se investorova volba týká „ jen“ určitého typu fondu a jeho správce (investiční společnosti). Další rozhodnutí o výběru konkrétních aktiv, termínu jejich nákupu a prodeje za něj už vykonává správce fondu.

 

 

Pro úspěšné individuální investování jsou nutné obecnější ekonomické, finančně-investiční znalosti a praktická zkušenost.Obecnější (makro)ekonomické znalosti jsou nutné k tomu, aby investor chápal spojitost mezi hospodářskými politikami a vývojem ekonomiky (měnové a inflační riziko), které jsou pro rozvoj firem a vývoj finančních trhů jako celku v dlouhém horizontu rozhodující. Specifické finančně-investiční znalosti jsou nutné k tomu, aby individuální investor byl schopen porozumět tendencím a odhadovat budoucí vývoj v rámci těchto trhů a mezi nimi. Zkušenost je podmínkou pro získání citu ke zvážení pravděpodobnosti toho, který z mnoha faktorů ovlivňujících konkrétní situaci v budoucnu převáží.

 

Neméně důležitá je znalost informací spojených s daným aktivem (finančním instrumentem) a firmou, která je vydala. Takovými informacemi jsou například minulý vývoj ceny daného aktiva a faktorů, které je ovlivnily, hospodářská situace společnosti (či jiného subjektu), která je emitovala (vydala) a její výhled do budoucna apod. Tyto informace umožňují odhad příštího vývoje ceny aktiva a jeho srovnání s očekávaným vývojem jiných investičních aktiv v dané oblasti.

 

 

Jedním z hlavních zdrojů těchto informací jsou pravidelné výroční zprávy, které společnosti mají povinnost sestavovat. U emitentů obchodovaných na regulovaných trzích jsou tyto dokumenty zpřístupněny široké veřejnosti prostřednictvím internetu přímo na webových stránkách organizátorů těchto trhů:

  • BCPP: www.pse.cz
  • RM-S: www.rm-system.cz
  • případně na www-stránkách ČNB (www.cnb.cz). v sekci „Dohled nad finančním trhem“. ČNB vykonává dozor jak nad regulovanými trhy, tak nad emitenty kótovaných cenných papírů.

Dalším důležitým zdrojem informací pro individuálního investora může být odborný tisk a informace na internetu týkající se kapitálového trhu. Významnou roli přitom sehrávají finanční servery, na kterých jsou emitenty kótovaných cenných papírů uveřejňovány podrobnější informace o činnosti společnosti, které mohou významným způsobem ovlivnit kurz daného cenného papíru. Tyto informace lze nalézt např. na:

 

 

Všechny tyto informace mohou naznačovat budoucí vývoj ceny daného aktiva nebo ho mohou i ovlivnit a tím i výnos z provedené investice. Proto je důležité osvojit si schopnost vyvodit z nich správné závěry o pravděpodobném vývoji ceny daného aktiva pro investiční rozhodnutí, zda toto aktivum nakupovat, držet nebo prodat.

 

 

Individuální investování, jako jedna ze dvou hlavních podob investování, představuje poměrně náročnou činnost. Navíc, drobný individuální investor nedisponuje ve srovnání s profesionálními správci kolektivních forem investování srovnatelnými možnostmi diverzifikace aktiv (jejich investovaní do vějíře různých typů finančních aktiv s rozdílnou mírou rizika a s odlišným průběhem výkyvů jejich ceny v čase), které jsou nejobvyklejším způsobem snížení rizika ztráty investičního portfolia z nepříznivého vývoje cen individuálních investičních nástrojů.

 

 

Při individuálním investování bude proto riziko ztráty z vámi realizovaných investic pravděpodobně větší, přinejmenším dočasně, než si osvojíte potřebné znalosti a dovednosti a získáte dostatečnou zkušenost. Proto byste měli zpočátku investovat jen menší částky a investování rozšiřovat podle dosažených výsledků v průběhu delšího období (v řádu nejméně měsíců).

 

Další možností jak snížit riziko je využívat služeb finančních poradců, případně specializovaných útvarů finančních institucí (bank, investičních společností, obchodníků s cennými papíry). Tyto útvary nabízejí nejčastěji čtyři stupně obchodního vztahu s menšími investory:

  • prodej a nákup nástrojů kolektivního investování a životního pojištění
  • nákup a prodej cenných papírů na bázi komisionářských smluv
  • investiční poradenství
  • správu investičního portfolia

 

Tento článek vznikl za použití zdrojů  z www.financnivzdelavani.cz

 

Redakce FERAX